Diumenge, 16 Juny 2024

Igualtat de gènere

Les desigualtats entre dones i homes creen discriminacions de gènere que van contra els drets fonamentals de les persones. El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor essencial de la democràcia i està recollit en la nostra legislació. Promoure la igualtat en gènere implica reconèixer les diferències de gènere (els homes i les dones som diferents i fem coses diferents), avaluar-les i treballar per reduir i eliminar les discriminacions que impedeixen que les dones i els homes tinguin les mateixes oportunitats i la mateixa qualitat de vida.

Els rols masculins i femenins continuen influenciant les decisions i les opcions personals i professionals que les persones realitzen. Aconseguir equilibri entre vida laboral, vida personal i vida familiar no és fàcil, sobretot per les persones que tenen responsabilitats de cura. La igualtat de gènere implica que les dones i les homes tindran les mateixes oportunitats, el que pressuposa assegurar la presència d’ambdós sexes en totes les esferes de la vida quotidiana.

L’essència de les desigualtats de gènere deriva del mancat reconeixement de la importància i el valor del treball de la reproducció en el disseny de les polítiques, de les organitzacions i dels serveis. El treball de reproducció és una activitat principalment femenina, les dones s’hi dediquen, totalment o parcialment, al llarg de la seva vida. Tot i que és cert que aquest mínim comú denominador no es viscut, en termes de dedicació, de la mateixa manera per totes, jugant un paper important la quantitat i qualitat de recursos materials i d’estratègies personals disponibles en funció de la seva classe social.

Prendre consciència de les diferències de gènere, desigualtats de gènere i discriminacions de gènere que caracteritzen el nostre àmbit d’actuació és de gran importància perquè ens permet fomentar, reconèixer i valorar les diferències, afrontar les desigualtats i eliminar les discriminacions. Per a fer-ho és important tenir clars els conceptes, analitzar cada àmbit o organització de forma específica, conèixer els instruments que tenim a la nostra disposició i definir les noves estratègies d’acció amb lents d’igualtat de gènere.

El bon desenvolupament de la nostra societat només serà possible si es donen a homes i dones les mateixes opcions i totes les opcions tenen els mateixos drets.

Realitzar polítiques d’igualtat de gènere implica reconèixer que existeixen diferències de gènere, desigualtats de gènere i discriminacions de gènere que no es basen en el sexe de les persones, sinó que són conseqüència de l’evolució cultural i històrica de les nostres societats.

SERVEIS OFERTS DES D’ATENA GENDER CONSULTING:

  • Cursos teòrics i pràctics sobre com introduir la gestió transversal de gènere en una organització (conceptes bàsics, normativa europea, estatal i autonòmica, eines i instruments, indicadors, bones pràctiques). Cursos adreçats a la classe política i al personal tècnic.

  • Elaboració de diagnosis de gènere internes (de les pròpies organitzacions) com externes (de la ciutat, un àmbit d’actuació concret, un organisme autònom, etc).

  • Disseny de plans d’igualtat en gènere interns (per introduir polítiques de conciliació, anti-discriminació, contra assetjament sexual dins de les organitzacions).

  • Disseny de plans per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes (amb polítiques i accions concretes).

  • Creació d’indicadors amb sensibilitat de gènere.

  • Disseny de pressupostos de gènere o lectures amb sensibilitat de gènere dels pressupostos.

  • Realització d’informes d’impacte de gènere.

  • Creació de polítiques de gènere o introducció de canvis en les polítiques ja existents perquè tinguin sensibilitat de gènere.

  • Elaboració de tota la documentació necessària per demanar ajudes nacionals i europees.

  • Recerca de partners per a poder participar en projectes europeus.