Dilluns, 04 Desembre 2023

Formació empresa i igualtat

La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un principi jurídic internacional reconegut en nombrosos convenis i tractats internacionals i també és un principi fonamental de la Unió Europea.

Aconseguir equitat de gènere implica un canvi cultural en tots els països del món, que s'han construït sobre una base patriarcal que gira al voltant del mercat, àmbit definit com masculí, que proporciona drets i diners; i que se sustenta sobre una llar, que es desenvolupa en el privat i que es considera femení, sense donar accés ni a drets ni a diners.

Trencar amb els rols de gènere que consideren l'home com el garant econòmic de la família i la dona la responsable de la llar i de la cura dels seus membres, no és gens fàcil i encara menys en països on aquests rols han estat poc discutits.

Malgrat aquesta dificultat ens trobem en un moment en què els canvis en el panorama mundial dibuixen una nova societat, amb una dona present en l'àmbit productiu i reproductiu. Aquest canvi obliga a replantejar-nos els rols de gènere i assegurar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i l'equitat de gènere en el mercat i en les empreses.

Però per fer aquest canvi cal que les empreses també assumeixin la seva responsabilitat en aquest procés i han d’aprendre com fer-ho.

Des d’Atena Gender Consulting oferim cursos de formació adreçats a les empreses perquè aprenguin a dissenyar una cultura organitzativa d’equitat de gènere, que valori la feina ben feta i asseguri a tothom igualtat d’oportunitats, traient el màxim profit de l’esforç i el capital humà existent en el país i per assegurar que els rols de gènere no creïn perjudicis i limitin les oportunitats, al mateix temps que s’aprèn a incorporar la igualtat de gènere en la relació amb tots els stakeholders de l’empresa.

Podeu accedir al llistat de cursos disponibles aquí.