Diumenge, 16 Juny 2024

Calendari cursos virtuals 2020

24 febrer: PLA D’IGUALTAT I MESURES D’IGUALTAT A LES POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS

20 hores lectives en 8 setmanes de formació. Professora responsable: Dra. Aida Ruiz Preu: 140,00 euros

Curs adreçat a persones responsables de realitzar Plans d’Igualtat en una empresa o administració pública. En aquest curs es treballaran els conceptes necessaris per incorporar la igualtat d’oportunitats en el cor dels Recursos Humans a l’empresa. S’explicarà com s’ha de fer la diagnosi i què s’ha d’incorporar dins d’una Pla d’Igualtat. També s’explicarà com s’han de dissenyar els protocols per a la prevenció i actuació de l’assetjament sexual i assetjament per raó de gènere.

2 març: implementació del principi de transversalitat de gènere en el disseny i avaluació d’un projecte

15 hores lectives en 6 setmanes de formació. Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí Preu: 125,00 euros

Curs adreçat a persones que treballen a l’administració pública i/o entitats sense ànim de lucre que volen incorporar la perspectiva de gènere en els seus projectes. En el curs s’explicarà en què consisteix la transversalitat de gènere des d’un enfocament interseccional i quins aspectes s’han de tenir en compte per poder incorporar aquest enfocament en un projecte. Es treballarà des d’un enfocament molt pràctic amb l’objectiu d’aprendre a realitzar aquesta implementació.


23 març: informes d’avaluació de l’impacte de gènere

15 hores lectives en 6 setmanes de formació. Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí Torrell Preu: 125 euros

Curs adreçat a persones amb responsabilitats polítiques i tècniques dins de l’Administració. Es tracta d’un curs pràctic per aprendre a avaluar quin impacte té una política, programa o servei, sigui de l’àmbit que sigui, en la igualtat de gènere. Es proporcionaran les nocions necessàries per entendre què és la igualtat de gènere i per què tota política que afecta a les persones té un impacte de gènere en el territori. S’oferiran les preguntes claus per aprendre a analitzar aquest impacte de gènere i millorar el disseny de la política o servei quan es detecta que l’impacte és negatiu. Es realitzaran exercicis per aprendre a avaluar l’impacte de gènere que té tot tipus de política, des d’un servei específic, a unes bases de subvencions, un premi, un concurs, etc.
20 abril: Urbanisme amb perspectiva de gènere

20 hores lectives en 8 setmanes de formació. Professora responsable: Dra. Sara Ortiz (Col·lectiu Punt 6) Preu: 140,00 euros

Aquest curs va adreçat a persones que treballin en urbanisme, habitatge i mobilitat. En aquest curs es refelxionarà sobre què és l’urbanisme amb perspectiva de gènere i la seva necessitat. Es presentaran diferents eines per dissenyar una ciutat a mesura humana, per a tothom, que posa la vida quotidiana al centre de la planificació. I s’analitzaran diferents bones pràctiques d’urbanisme amb perspectiva de gènere.


27 abril: Intervenir i afrontar la violència masclista amb perspectiva de gènere

15 hores lectives en 6 setmanes de formació. Professora responsable: Dra. Nabila E. Zbairi Pardillo (Grup Antígona – Universitat Autònoma de Barcelona) Preu: 125,00 euros

Curs adreçat a persones que treballen dins de l’àmbit de la seguretat ciutadana. Aquest curs ofereix la informació necessària per entendre què vol dir assegurar en una ciutat la seguretat ciutadana des de la perspectiva de gènere. Dissenyar espais segurs és un repte per als nostres ajuntaments i en aquest disseny és important aprendre a abordar la violència masclista des de l’àmbit policial i el de la prevenció de les agressions sexuals en contextos d’oci nocturn des de la perspectiva de gènere.

4 maig: LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA LOCAL

20 hores lectives en 8 setmanes de formació. Professora responsable: Dra. Aida Ruiz Preu: 140,00 euros

El curs busca denvolupar els conceptes bàsics per a incorporar la perspectiva de gènere a la negociació col·lectiva local: convenis col·lectius i pactes de condicions. En aquest curs es busca conèixer com incorporar la perspectiva de gènere a la negociació col·lectiva local; entendre que és el llenguatge androcèntric que conviu en els pactes de condicions i els convenis col·lectius i com penalitza a les condicions laborals de les dones; saber com desenvolupar el principi d’igualtat efectiva de forma transversal als convenis col·lectius i pactes de condicions; i analitzar com la negociació col·lectiva por influir en el repartiment de rols en la vida laboral i personal.


18 maig: Construcció d’indicadors de gènere

15 hores lectives en 6 setmanes de formació. Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí Torrell Preu: 125 euros

Curs pràctic adreçat a persones que volen aprendre a dissenyar indicadors de gènere. Dissenyar indicadors de gènere és quelcom més que desagregar la informació per sexes i proposar-ne és clau per poder avaluar l’impacte de gènere que té una política, és a dir, si afavoreix o no la igualtat de gènere en el territori. Per saber dissenyar aquests indicadors cal saber analitzar els contextos amb lents liles i desxifrar els objectius d’igualtat de gènere necessaris. Només quan tenim dades és possible introduir canvis i saber si estem fent la feina de forma correcta.
1 juny: CONCILIACIÓ, DIVERSITAT I IGUALTAT EN LES ORGANITZACIONS

15 hores lectives en 6 setmanes de formació. Professora responsable: Isabel Ibort Preu: 125,00 euros

Avui en dia una empresa compromesa amb el territori i la societat ha de ser una empresa que es compromet amb els seus treballadors i treballadores, que facilita la conciliació, reconeix el valor de la diversitat i gestiona de forma correcta i enriquidora les diferències per assegurar igualtat d’oportunitats i equitat. En aquest curs veurem què vol dir gestionar la diversitat en qualsevol tipus d’organització: una empresa, una organització no governamental o una administració pública. I també presentarem experiències d’èxit que es centren en la conciliació i l’harmonització dels temps.


14 setembre: Mobilitat des d’una perspectiva de gènere i interseccional

20 hores lectives en 8 setmanes de formació. Professora responsable: Dra. Sara Ortiz (Col·lectiu Punt 6) Preu: 140,00 euros

Garantir el dret a la mobilitat de les persones en un territori és essencial per facilitar el desenvolupament de la seva vida quotidiana, millorar la qualitat de vida i accedir a drets socials, econòmics i culturals. Dones i homes en la seva diversitat tenen patrons de mobilitat diferents. Però les polítiques de mobilitat s’han dissenyat prioritzant sistemes de mobilitat androcèntrics que han privilegiat els desplaçaments en vehicle motoritzat. En aquest curs es treballarà a nivell teòric i pràctic com introduir la perspectiva de gènere i interseccional en les polítiques de mobilitat, per aconseguir sistemes de mobilitat que es centrin en la vida quotidiana de les persones, la cura i la sostenibilitat de la vida.28 setembre: LA POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA COM ESTRATÈGIA D’IGUALTAT DE GÈNERE

15 hores lectives en 6 setmanes de formació. Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí Preu: 125,00 euros

La gestió transversal de gènere persegueix l’objectiu de desenvolupar una cultura empresarial diferent que prengui consciència dels canvis produïts en la vida laboral i familiar dels homes i de les dones, per millorar la seva productivitat i assegurar un major èxit empresarial. Aquest curs persegueix oferir la informació i treballar les habilitats per aconseguir els següents objectius: 1) Analitzar per què es bo per les empreses introduir la gestió transversal de gènere. 2) Entendre perquè la política de Responsabilitat Social Corporativa és un bon mecanisme per treballar l’equitat de gènere. 3) Proporcionar eines i exemples de com fer-ho.
13 octubre: Curs sobre llenguatge inclusiu i no sexista

15 hores lectives en 6 setmanes de formació. Professora responsable: Mariona Ferret Preu: 125 euros

Curs adreçat a personal tècnic i polític de les administracions públiques. L’Administració té la comesa d’evitar utilitzar un llenguatge discriminatori i androcèntric, i per aquest motiu posa a l’abast del seu personal uns criteris sobre llenguatge inclusiu i no sexista. En el curs, explicarem en què consisteixen aquests criteris i aprendrem a aplicar-los amb comoditat i coherència. Alhora, cercarem estratègies perquè l’ús d’aquests criteris no afectin la claredat de la comunicació ni traeixin el funcionament de la llengua.
2 novembre: Polítiques transversals de gènere

15 hores lectives en 6 setmanes de formació. Professora responsable:Dra. Mònica Gelambí Torrell Preu: 125,00 euros

Aquest curs introductori va adreçat a persones que treballen en àmbit local i volen entendre què són les polítiques d’igualtat de gènere. S’explica què vol dir incorporar el principi de la transversalitat de gènere en qualsevol política, programa o servei, sigui de l’àmbit que sigui. En aquest curs es donarà tota la informació necessària per poder complir amb l’obligació que estableix la Llei catalana d’igualtat (llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes) en el seu article 3.1 quan diu que “els poders públics han d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de manera positiva els canvis necessaris per a millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives dels dos sexes”. En el curs es presentaran exemples de diferents àmbits: cultura, esports, serveis a les persones, urbanisme, medi ambient, salut pública, promoció econòmica, etc.