Dissabte, 24 Febrer 2024

Polítiques locals

La política local continua sent la més propera a la ciutadania. Demanem als ajuntaments que prestin serveis i que tinguin en compte les nostres necessitats en el disseny de la ciutat. I avui en dia els hi demanem que ho facin amb perspectiva de gènere perquè només així podrem assegurar que totes les polítiques responen a les necessitats reals dels homes i de les dones de la ciutat, tenen en compte les diferències i desigualtats de gènere i actuen contra les discriminacions de gènere encara existents.

A més a més de ser una obligació legal a partir de l’aprovació de la Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que exigeix als ens locals que integri la transversalitat de la perspectiva de gènere en llors actuacions polítiques (article 6.1.d).

Catalunya realitza polítiques d’igualtat de gènere des de fa més de 25 anys. En aquests anys s’han treballat molts problemes de desigualtats que afecten principalment les dones: menys participació en el mercat de treball remunerat; menys qualitat en la contractació; més dificultats per harmonitzar els temps, salut sexual i salut reproductiva; violència masclista i problemàtiques específiques de determinats col·lectius de dones: dones immigrades, dones ancianes, etc.

En un primer moment les polítiques d’igualtat volien resoldre problemes de dones, que es convertiran, en un segon moment en problemes de gènere perquè es reconeix el caràcter estructural que tenen aquestes desigualtats.

El canvi de paradigma en les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones es dóna a partir de la Conferencia de les Nacions Unides sobre les dones celebrada a Pequín l’any 1995, que va posar sobre la taula el concepte de “gender mainstreaming” o gestió transversal de gènere . Ja no es tracta de realitzar només polítiques adreçades als problemes de desigualtat que pateixen les dones, sinó d’incloure la dimensió de gènere en el disseny de qualsevol política. Realitzar polítiques transversals de gènere implica conèixer quina és la realitat dels homes i les dones de la ciutat, analitzar l’existència de diferències i desigualtats i preveure l’impacte que la política tindrà en les relacions jeràrquiques de poder entre gèneres, ja sigui per practicar esport, fer una vida saludable, buscar feina, gaudir d’una escola bressol o accedir a la cultura.

En aquest camí, els Plans d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes (PIO) han estat un dels principals instruments utilitzats en l’àmbit local. Tot i l’existència de Plans transversals que preveuen accions en els diferents àmbits polítics i del disseny de polítiques d’igualtat de gènere en diferents àmbits (urbanisme, esport, ocupació, salut pública, etc.), no es pot afirmar que a Catalunya, en aquests moments, s’hagi inclòs la perspectiva de gènere en totes les polítiques i serveis.

Cal continuar treballant i aprendre a incorporar la igualtat de gènere en totes les polítiques i serveis de tots els àmbits municipals.

SERVEIS OFERTS DES D’ATENA GENDER CONSULTING:

  • Cursos teòrics i pràctics sobre com introduir la gestió transversal de gènere en una organització (conceptes bàsics, normativa europea, estatal i autonòmica, eines i instruments, indicadors, bones pràctiques). Cursos adreçats a la classe política i al personal tècnic.

  • Elaboració de diagnosis de gènere internes (de les pròpies organitzacions) com externes (de la ciutat, un àmbit d’actuació concret, un organisme autònom, etc).

  • Disseny de plans d’igualtat en gènere interns (per introduir polítiques de conciliació, anti-discriminació, contra assetjament sexual dins de les organitzacions).

  • Disseny de plans per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes (amb polítiques i accions concretes).

  • Creació d’indicadors amb sensibilitat de gènere.

  • Disseny de pressupostos de gènere o lectures amb sensibilitat de gènere dels pressupostos.

  • Realització d’informes d’impacte de gènere.

  • Creació de polítiques de gènere o introducció de canvis en les polítiques ja existents perquè tinguin sensibilitat de gènere.

  • Elaboració de tota la documentació necessària per demanar ajudes nacionals i europees.

  • Recerca de partners per a poder participar en projectes europeus.